Organizare

Consiliul de administratie

Comisia Pentru Evaluarea Şi Asigurarea Calităţii

Componenta CEAC

Decizie CEAC

Conducere operativa – Matei Mihail

Responsabil – Gaina Aurel;

Reprezentanti: Dandu Cristina – reprezentant al CP;

Voaedes Elena – lider sindicat;

Munteanu Elena – reprezentant al parintilor;

Barb Dudan Ionel – reprezentant al Consiliului Local.

Regulamentul CEAC

REGULAMENTUL CEAC

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

 

  Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie     din  01.09.2014

Director,

      Prof. Matei Mihail

ART. 1:
(1)  Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (numită în continuare CEAC)
 este constituita în baza Legii privind Asigurarea calitatii în educatie conform Ordonantei de Urgenta nr. 75 /12iulie 2005,aprobata prin Legea nr. 87/2006 si a Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar aprobat prin Ord. MEdC nr 4925/8.09.2005 cu modificarile ulterioare.
ART. 2:
(1) OBIECTIVELE CEAC:
·                    coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de lege;
·                    elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1 Bicaz Chei; raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare;
·                    formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei.
(2) CEAC se află în relaţie de coordonare faţă de conducerea şcolii;
ART. 3:
(1) CEAC va fi alcătuită din 6 membri astfel:
a) 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi, în urma propunerilor consiliului profesoral şi validaţi de către Consiliul de Administraţie al şcolii;
b) 1 reprezentant al sindicatului reprezentativ- liderul sindical pe comună;
c) 1 reprezentant al părinţilor;
d) 1 reprezentant al Consiliului Local desemnat de acesta;
(2) reprezentanţii corpului profesoral propuşi sau autopropuşi vor înainta Consiliului de Administraţie CV-ul;
(3) membrii CEAC, reprezentanți al corpului profesoral trebuie să fie:
a) bine pregătiți profesional, cu gradul didactic I/ II sau DEF, titulari al Şcolii gimnaziale nr. 1 comuna Bicaz Chei;
b) cu bună reputaţie în şcoală şi comunitate;
c) cu rezultate obţinute de către elevi, prin care a sporit prestigiul şcolii;
d) deschiși schimbărilor, flexibili, receptivi la nou;
e) adepți ai principiilor calităţii, al muncii de calitate;
f) preocupați pentru asigurarea unor noi resurse educaţionale;
g) bun organizatori;
h) fire neconflictuală;
i) ţinută morală impecabilă;
j) ataşați de copii, comunicativi, empatici.
ART. 4:
(1) durata mandatului comisiei în componenţa aprobată este de 1 an sau mai multi ani ( in cazul in care sunt membri revalidați), aceasta fiind validată de Consiliul de Administraţie în fiecare an şcolar;
(2) în cazul schimbării prevederilor legislaţiei în vigoare, prezenta comisie este obligată să se dizolve sau să-şi modifice componenţa sau să se adapteze noilor cerinţe;
(3) calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma uneia dintre următoarele condiţii:
– pensionare / transferare / restrângere totală de activitate;
– dobândirea unei funcţii de conducere în Şcoala gimnazială nr. 1 comuna Bicaz Chei;
– cerere personală motivată de renunţare a participării la această comisie;
– încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea codului comportamental, codului civil sau penal;
– sancţionarea în urma abaterilor / încălcării normelor;
-cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie etc.) / condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti;
– neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul CEAC.
ART. 5:
(1) fiecare membru al comisiei trebuie să contribuie la respectarea / îndeplinirea atribuţiilor generale şi specifice ale comisiei şi atribuţiile personale ale fiecărui membru hotărâte în prima şedinţă a Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii;
(2) CEAC va fi condusă de un coordonator;
(3) procedura de culegere a datelor privind activitatea cu elevii a cadrelor didactice se va face prin chestionarea directorilor, a responsabililor de comisii metodice, a elevilor, a părinţilor, prin observare a activităţilor efectuate extraclasă, prin analiza documentelor şcolare şi de proiectare, prin chestionarea cadrelor didactice;
ART. 6:
(1) CEAC trebuie să definească, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatorii calităţii, tuturor celor interesaţi de asigurarea calităţii în educaţie;
(2) să construiască, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor ,,purtătorilor de interese” (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor, indicatorilor de calitate;
(3) să urmărească respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilor conveniţi;
(4) să evalueze impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii educaţiei oferite şi să raporteze în faţa autorităţilor şi a comunităţii, asupra modului în care a fost asigurată calitatea;
(5) să propună măsuri de optimizare / creştere / dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de în Şcoala gimnazială nr. 1 comuna Bicaz Chei la nivelul standardelor privind calitatea, dar şi al procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.
ART. 7:
(1) CEAC trebuie să preia, spre operaţionalizare şi aplicare, Regulamentul de funcţionare a CEAC;
(2) să verifice preliminar documentele şcolii la începutul anului şcolar şi să formuleze un plan de îmbunătăţire pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie;
(3) CEAC elaborează un plan operaţional anual derivat din strategia aprobată, cuprinzând proceduri şi activităşi de evaluare şi îmbunătăţire a calităţii, plan operaţional pe care îl înaintează Consiliului de Administraţie spre aprobare;
(4) membrii CEAC realizează activităţile stabilite pentru evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii conform planificării, monitorizează şi evaluează modul de realizare a acestor activităţi;
(5) CEAC realizează raportul anual de evaluare internă a calităţii pentru anul şcolar până la data de 10 octombrie şi îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie, care revizuieşte, dacă este cazul, documentele programatice şi strategiile de dezvoltare ;
(6) CEAC face public raportul anual de evaluare internă a calităţii.
ART. 8:
(1) activitatea membrilor CEAC poate fi evaluată de către Consiliul de Administraţie al şcolii, reprezentanţii ISJ Neamț sau ARACIP, prin analiza planului operaţional propus, prin analiza documentelor conţinute de dosarul comisiei, prin analiza raportului de evaluare internă a calităţii, prin discuţii directe cu membrii comisiei etc ;
(2) în cazul unei slabe implicări sau în cazul neîndeplinirii obligaţiilor şi responsabilităţilor unui membru CEAC, Consiliul de Administraţie poate dispune eliminarea acestuia din CEAC şi derularea procedurii de alegere a unui nou membru, conform regulamentului de funcţionare al comisiei;
ART. 10:
(1) în cadrul şcolii, CEAC are obligaţia de a informa, lunar sau ori de câte ori este nevoie, Consiliul de Administraţie şi direcţiunea şcolii asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;
(2) CEAC trebuie să informeze periodic personalul şcolii şi celelalte părţi interesate asupra procedurilor urmărite şi a activităţilor de evaluare efectuate, precum şi a rezultatelor acestora;
ART 11:
(1) Coordonatorul CEAC asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operativă fiind realizată de directorul Şcolii gimnaziale nr. 1 comuna Bicaz Chei;
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii.
(3) Coordonatorul CEAC are următoarele atribuţii principale:
a) reprezintă CEAC în raporturile cu conducerea unităţii, I.S.J.Neamț, Ministerul Educaţiei Naționale, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu orice instituţie, organism etc interesat de domeniul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale în acest sens;
b) numeşte secretarul comisiei, în condiţiile prezentului regulament;
c) stabileşte sarcinile membrilor comisiei;
d) elaborează graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării ;
e) realizează informări privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din reţeaua învăţământului preuniversitar de pe raza comunei Bicaz Chei ;
f) informează conducerea unităţii, I.S.J. Neamț,  ARACIP privind monitorizările efectuate la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii, specifice unităţii de învăţământ preuniversitar respective şi propun măsuri de ameliorare;
g) elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare ale unităţii de învăţământ preuniversitar şi ale activităţilor desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către I.S.J, pe care le înaintează atât directorului unităţii, Consiliului de Administraţie, consiliului profesoral, I.S.J. Neamț, direcţiilor de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale, cât şi ARACIP;
h) aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul comisiei, propunând modificările legale;
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către I.S.J. Neamț, ARACIP, Ministerul Educaţiei Naționale.
(4) Atribuţiile membrilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
         Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor din fişa postului, având următoarele responsabilităţi:
·                    participa la elaborarea Planului de Actiune al Scolii pe termen mediu si a planurilor operationale pe an scolar;
·                    monitorizeaza realizarea actiunilor propuse în planurile operationale si colecteaza dovezi;
·                    elaboreaza planul de actiune privind asigurarea calitatii pentru fiecare an scolar;
·                    elaboreaza si coordoneaza aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurare a
·                    calitatii, conform criteriilor prevazute de legislatia în vigoare;
·                    întocmeste anual raportul de autoevaluare privind calitatea educatiei pe baza caruia
·                    directorul elaboreaza raportul general privind starea si calitatea învatamântului din
·                    unitatea scolara; aportul este adus la cunostinta tuturor beneficiarilor (elevi, parinti,
·                    agenti economici) si este pus la dispozitia evaluatorului extern;
·                    elaboreaza planuri de îmbunatatire a calitatii educatiei baza observarilor la lectii a
·                    predarii-învatarii, a raportului de autoevaloare si a recomandarilor organismelor de
·                    control abilitate;
·                    pune la dispozitia organelor abilitate, potrivit legii, raportul de autoevaluare si dovezile
·                    aferente precum si planurile de îmbunatatire;
·                    reactualizează baza de date referitoare la asigurarea internă a calităţii;
·                    întocmeşte rapoarte şi note de constatare şi propune măsuri corective şi preventive;
ART. 12:
(1) spaţiul de lucru alocat CEAC este sala CDI;
(2) CEAC are dreptul de a utiliza echipamentele din CDI (imprimantă, laptop, copiator), precum şi alte echipamente şi consumabile ale şcolii (calculator, acces la internet, hârtie, CD-uri etc.);
(3) întâlnirile / şedinţele comisiei se vor ţine lunar sau ori de câte ori este nevoie.
ART. 13:
DISPOZIŢII FINALE:
(1) Prezentul Regulament de funcţionare al CEAC intră în vigoare din momentul adoptării acestuia în cadrul Consiliului de Administraţie;
Din momentul aprobării prezentului Regulament, se abrogă vechiul Regulament CEAC, aplicarea prezentului devenind obligatorie;
(2) Coordonatorul CEAC are obligaţia de a aduce la cunoştinţa tuturor părţilor interesate prevederile prezentului regulament şi obligativitatea respectării acestuia.

Data: 01.09.2014

Structura și rețeaua Școlii Gimnaziale Nr. 1, comuna Bicaz-Chei

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA BICAZ CHEI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 COMUNA BICAZ CHEI

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 , SAT IVANES , COMUNA BICAZ CHEI

Distribuția educatorilor / învățătorilor / diriginților pe școli

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA BICAZ CHEI

 1. Voaideș Kinga-Claudia – Grupa mica
 2. Pop Rozalia – Grupa mijlocie
 3. Gărbuleț Marinela – Grupa mare
 1. Dandu Anișoara-Cristina- Clasa pregatitoare
 2. Gaina Maria- Clasa I
 3. Cioloca Emilia-Elena – a II-a
 4. Tătaru Georgeta –  Clasa a III-a
 5. Husariu Elena – Clasa a IV-a
 1.  Catrinoi Elena- Clasa a V-a
 2. Pop-Răzbuc Ancuța- Clasa a VI-a
 3. Matei Lilioara –  Clasa a VII-a A
 4.  Voaedeș Elena- Clasa a VII-a B
 5. Marin Cristina-Iuliana – Clasa a VIII-a

SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 COMUNA BICAZ CHEI

 1. Scripcaru Maria – grupa mare
 1. Cofaru Tatiana – clasa a II-a
 2. Dandu Angela – clasa  a IV-a
 1. Dandu-Boeriu Maria – clasa a VII-a
 2. Bejan Elena – clasa a VIII-a

SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 ,SAT IVANES, COMUNA BICAZ CHEI

 1.  Gavrilescu Emilia-Dorina – grupa mare
 2. Voaides Minodora – grupa mijlocie
 1. Dandu Virginia- Clasa pregătitoare
 2. Florea Aurica- Clasa I
 3. Catrinoi Lenuța- Clasa a  III-a
 4. Bucur Alina – Clasa a  IV-a
 1. Curca Adriana – Clasa a V-a
 2. Ciotău Ștefan – Clasa a VI-a
 3. Găină Aurel – Clasa a VIII-a

Organigrama